דף הבית / תחומים / ייעוץ סביבתי/ סקר סיכונים IRBCA

סקר סיכונים IRBCA

חברת LDD  מבצעת סקרי סיכונים לפי המתודולוגיה הישראלית Israel Risk-Based Corrective Action (IRBCA) באתרים מזוהמים בישראל כגון אתרים תעשיתיים, תחנות דלק, שמורות טבע ובנייני משרדים וזאת בשיתוף פעולה עם החברות הבינלאומיות המובילות בתחום .

מטרתו של סקר הסיכונים להבטיח שלא ייגרם נזק לאדם ולסביבה באמצעות מתודולוגיה ומודל מתמטי אשר גם יקבעו את ערכי היעד לשיקום האתר.

IRBCA, המתודולוגיה הישראלית לביצוע סקרי סיכונים, מבוססת על המתודולוגיה האמריקאית של מכון התקנים האמריקאי ASTM ומותאמת למאפייני הקרקע ומי התהום בישראל. המתודולוגיה מייצרת שיטת עבודה סדורה ומוגדרת להערכה כמותית של הסיכון לבריאות האדם ולסביבה הנובעת מנוכחות מזהמים באתר, תוך הגדרה של הרצפטורים ודרכי החשיפה למזהמים.

במקרים בהם נדרש שיקום נרחב או התקנת מערכת הגנה מזיהום, ביצוע סקר סיכונים יכול להראות כי ניתן למדר את הסיכון ולהקטין את דרישות הטיפול בהתאם לנתונים בשטח.

החל משנת 2016, ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, כל סקרי סיכונים המבוצעים באתרי זיהום קרקע ומי תהום צריכים להתבצע בהתאם למסמך המתודולוגיה הישראליIRBCA.

לקוחות יבקשו לערוך סקר סיכונים כדי לבחון האם לשקם את האתר לערכי הסף המחמירים או בהתאם לממצאי סקר הסיכונים המאפיינים את האתר וסביבתו ובכך עשויים לקצר ולהוזיל את שיקום האתר.

שלבי סקר הסיכונים :

מודל קונספטואלי של האתר CSM

תיחום הזיהום

הערכת סיכונים Risk Assessment

תכנית לניהול הזיהום

מודל קונספטואלי של האתר CSM

מודל קונספטואלי של האתר נסמך על:

 • תיאור הפעילות באתר ובסביבתו
 • איתור מפורט של מוקדי הזיהום
 • אופן פיזור המזהמים בזמן ובמרחב בקרקע ובמי התהום
 • תיאור הידרו-גיאולוגי של האתר
 • מבנה הקרקע
 • גופי מים עיליים וכו.

כל אלה מהווים בסיס להגדרת מודל החשיפה למזהמים באתר. מודל החשיפה מתייחס ל:

 • רצפטורים, הנפגעים הפוטנציאליים מהזיהום – תושבים, עובדים, מקורות מים טבעיים, צמחים ובעלי חיים.
 • דרכי החשיפה למזהמים בתחום האתר ובסביבתו, דוגמת נשימת אדים, מגע ישיר עם קרקע וחילחול למי התהום.

תיחום הזיהום

תיחום הזיהום במוקדים שאותרו וחישוב ערכים מייצגים של ריכוזי המזהמים באתר במדיומים השונים:

 • קרקע
 • גז קרקע
 • מי תהום

הערכת סיכונים Risk Assessment

הערכת הסיכונים מחולקת לשלוש רמות:

 1. Tier 1 Risk Assessment – השוואת הריכוזים המייצגים לערכי מטרה מבוססי סיכון (RBTL’s – Risk-Based Target Levels) מתוך טבלאות נתונות במסמך IRBCA. ערכי מטרה אלה מחושבים באמצעות תוכנה ייעודית לביצוע סקרי סיכונים ועל סמך פרמטרים שמרניים של אתר אופייני בישראל. במידה והריכוזים המייצגים גבוהים מערכי המטרה הנתונים, ניתן לבחור האם לשקם את האתר לערכי מטרה אלה, או לבצע רמה גבוהה יותר של סקר סיכונים.
 2. Tier 2 Risk Assessment – חישוב ערכי מטרה אופיניים לאתר (SSTL’s – Site Specific Target Levels) באמצעות תוכנה ייעודית ועל סמך פרמטרים המאפיינים בצורה מדוייקת יותר את האתר הנבדק )פרמטרים הידראוליים, עובי התווך הלא רווי, מימדי כתם הזיהום, וכדומה). במידה והריכוזים המייצגים גבוהים מערכי המטרה המחושבים, יש להכין תכנית לניהול הזיהום.
 3. Tier 3 Risk Assessment – באתרים מורכבים במיוחד, ניתן להשתמש במודלים הידרולוגיים לצורך בחינה של התפשטות המזהמים בזמן ובמרחב ולבחינה של תרחישי שיקום.

תכנית לניהול הזיהום

תכנית לניהול הזיהום באתר תכלול:

 • הצעה של שיטות וחלופות לשיקום
 • שיטות למניעת התפשטות הזיהום
 • תכניות הנדסיות לפעולות השיקום
 • ניטור ארוך טווח