סקרי קרקע ומי תהום

הניסיון והמומחיות של LDD בתחום של סקירה ושיקום קרקעות ומי תהום מזוהמים, כוללים מגוון רחב של שירותים הנדרשים לתכנון וליישום סקירה ושיקום של קרקעות ומי תהום, ומותאמים לדרישות הייחודיות של כל אתר.

הליך הסקירה של קרקעות העשויות להיות מזוהמות כולל בשלב הראשון סקר היסטורי (Phase I – Environmental Site Assessment),  שתפקידו לזהות את פוטנציאל הזיהום בהתאם לפעילויות העבר וההווה באתר. בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי מתוכננת המשך חקירה סביבתית באתר (Phase II) הכוללת סקרים ראשוניים לזיהוי מוקדי זיהום סקרי קידוחים וסקרי מי תהום.

סקרים ראשוניים לאפיון מוקדי זיהום – סקרי גז קרקע פסיביים – מבוצעים בטכנולוגיה המבוססת על השגת שיווי משקל כימי בין הפאזות המוצקה, הנוזלית והגזית בקרקע. סקרי גז הקרקע הפסיביים מבוצעים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וה-EPA האמריקאי. הטמנה בקרקע של דוגמי גז קרקע פסיביים למשך כשבועיים בפריסה אחידה באתר, מאפשרים להשיג מידע רב על מיקום מוקדי זיהום בקרקע בעלות נמוכה בהרבה מאשר ביצוע של קידוחי קרקע ולקיחת דוגמאות. תוצר סקרי גז הקרקע הינו מפה דו-ממדית המציגה בצורה גרפית את מוקדי הזיהום בגז הקרקע.

סקר גז קרקע פסיבי יכול לשמש גם למיפוי של אזורים מזוהמים בהם לא קיים מידע היסטורי או קיים מידע חלקי. לדוגמה, מוצגת מפת אתר שנסקר ב-2012 בו אותר באמצעות סקר גז הקרקע מוסך ישן מתקופת קום המדינה שאינו פעיל עשרות שנים. הצבע הירוק מציין כמות גבוהה של המזהם הנבדק בעוד שהצבעים הבהירים מציגים כמויות נמוכות. למרות שבמפת האתר אין סימן לתשתית, המוסך אותר בסקר גז הקרקע. סקר גז הקרקע באתר הספציפי מיקד את המשך החקירה במוסך ההיסטורי בלבד, כמעט ללא קידוחי קרקע בשאר האתר.

מפת אתר סקר גז קרקע LDD

מפת אתר שנסקר ב-2012

סקרים אקטיביים לזיהוי ריכוזי מזהמים בגז הקרקע – להבדיל מסקרי גז קרקע פסיביים בהם הדוגמים ממוקמים לתקופה ממושכת, בסקרי גז קרקע אקטיביים נשאב נפח גז ידוע מעומקים שונים למכל איסוף חיצוני. מכל האיסוף נשלח לאנליזת TO-15 במעבדה מוסמכת המאפיינת את ריכוזי המזהמים הנדיפים בגז הקרקע בעומק השאיבה.

שימוש עיקרי בסקרי גז קרקע אקטיביים הנו לזיהוי של גזים בעלי ריכוז מזהמים גבוה סביב חללים תת-קרקעיים, לבדיקת הסיכון מחדירתם למבנים קיימים או לקראת למבנים לקראת בנייה.

חברת LDD  מוסמכת לביצוע קידוח ודיגום גז קרקע אקטיבי למטרות איכות סביבה לתקן ISO17025  מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

סקרי קידוחים – בהתאם לממצאי הסקרים הראשוניים בהם אותרו מוקדי הזיהום ואופיינו המזהמים באתר, יבוצע סקר קידוחים אשר יאתר את מוקד הזיהום בשני המישורים, האופקי והאנכי, ויתחם את פירוס הזיהום בקרקע. דוגמאות הקרקע בסקר הקידוחים נלקחות בצורה לא מופרת באמצעות קידוחי "דחיקה ישירה" (Direct Push) , המאפשרים דיגום מעומק ידוע על ציר הקידוח. דוגמאות הקרקע מועברות למעבדה מוסמכת לביצוע אנליזות לבדיקת ריכוז המזהמים בהם עלה חשד לזיהום. בנוסף להתפרסות המזהמים באתר, בסקר מאופיין גם החתך הגיאולוגי של תת הקרקע עד לתחתית הקידוחים.

חשיבות אפיונו המלא והמדויק של זיהום הקרקע ומאפייניו בסקר הקידוחים היא בתכנון מפורט של שיקום הקרקע. ככל שסקירת הקרקע מדויקת יותר התאמת מערכת השיקום לאתר תהיה רבה יותר.

סקר מי תהום – במידה והאתר נמצא מעל לאקוויפר בעל חשיבות הידרולוגית, וכאשר תוצאות סקר הקידוחים מעלות חשד לחדירה של מזהמים מהתווך הלא רווי אל תוך מי התהום, מתוכנן סקר מי תהום לבחון האם זוהמו מי תהום באתר. סקר זה כולל התקנה של בארות ניטור מי התהום ע"פ הנחיות רשות המים ואישור ועדת קידוחים, אפיון מפלס מי התהום, כיוון הזרימה בתת הקרקע, דיגום מי התהום בשיטת Low-flow וביצוע בדיקות מעבדה לקבלת ריכוזי מזהמים בגוף המים.

במידה ונמצא זיהום קרקע המחייב שיקום מי תהום, יבוצע מודל לאפיון התפרסות המזהמים במי התהום על בסיס ממצאי הדיגומים והמידע שנאסף לגבי האקוויפר. על בסיס המודל תיבנה תוכנית שיקום של מי התהום שתוגש לאישור רשות המים.

 

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady